Regulamin
§ 1 Definicje i zastosowanie

1.1.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich stosunków handlowych pomiędzy Studio Reklamy Global Sp. Z o.o, ul. Gwiaździsta 7D/15, 01-651 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5252893276, REGON: 521068569 (dalej zwaną "Dostawcą") a jego Klientami; niezależnie od tego, czy zostaną one zmienione w późniejszym terminie, wersja niniejszego Regulaminu opublikowana w momencie zawarcia umowy pomiędzy Dostawcą a Klientem zachowuje ważność.

1.2.

Odmienne od opisanych poniżej warunków handlowych, przedstawione przez Klienta, zostaną odrzucone.
Klient może być albo konsumentem, albo kontrahentem: Przez "konsumenta" rozumie się każdą osobę fizyczną, której celem przy zamawianiu towarów nie jest działalność gospodarcza; natomiast przez "kontrahenta" rozumie się każdą osobę fizyczną, prawną lub podmiot prawny, którego celem przy zamawianiu towarów jest działalność gospodarcza.


§ 2 Składanie zamówień na dostawy jednorazowe i finalizacja kontraktu

2.1.

Towar prezentowany w sklepie internetowym nie stanowi gwarancji sfinalizowania umowy sprzedaży przez Operatora telefonii komórkowej, lecz raczej zaproszenie do złożenia zamówienia przez Klienta. Klient może w każdej chwili zapoznać się z Regulaminem na stronie https://www.pl.neonowa.com/regulamin. Wybrany przez Klienta produkt lub produkty zostaną umieszczone w wirtualnym koszyku, w którym będzie można przeglądać wcześniej wybrane produkty oraz w którym Klient będzie mógł modyfikować ich liczbę, a także usunąć produkt. Po naciśnięciu przycisku "Rozliczenie" Klient zostanie poproszony o podanie informacji dotyczących dostawy produktu oraz preferowanego przez niego sposobu płatności; Klient będzie miał możliwość zapoznania się z tymi informacjami przed sfinalizowaniem zamówienia. Naciśnięcie przycisku "Zakup" sfinalizuje złożenie zamówienia.

2.2.

Poprzez złożenie zamówienia Klient zawiera wiążącą umowę kupna-sprzedaży towaru znajdującego się w koszyku i uznaje tylko i wyłącznie dany Regulamin za stosunek prawny pomiędzy Klientem a Dostawcą. Dostawca wysyła Klientowi wiadomość e-mail w celu potwierdzenia otrzymania zamówienia, przy czym potwierdzenie to służy jedynie poinformowaniu Klienta o otrzymaniu zamówienia i nie oznacza jeszcze, że Dostawca akceptuje ofertę kontraktową złożoną przez Klienta. Dostawca informuje o przyjęciu oferty umownej w ciągu dwóch dni poprzez wysłanie zamówionego towaru lub poprzez wysłanie oświadczenia o przyjęciu oferty. Niezależnie od postanowień § 2.1, płatność za pośrednictwem faktury lub płatności z góry oznacza natychmiastowe przyjęcie oferty kontraktowej przez Usługodawcę.

2.3.

Ceny podane dla zakupionych produktów w momencie składania zamówienia są wiążące. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT i koszty; koszty wysyłki i obsługi nie są wliczone. Dodatkowe koszty są wyszczególnione oddzielnie. Dostawca jest uprawniony do odrębnej dostawy produktów i/lub świadczenia usług i ponosi wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. Jeśli klient nie odbierze towaru w ciągu dwóch tygodni, Dostawca ma prawo do sprzedaży towaru osobom trzecim; Klient może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie poniesione w związku z tym straty.

2.4.

Dostawca jest zwolniony z obowiązku dostarczenia towaru, jeśli towar nie może być dostarczony z powodu okoliczności, na które Dostawca nie ma wpływu lub jeśli linia produktów została przerwana; lub z przyczyn, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku zaistnienia okoliczności, które utrudniają lub uniemożliwiają dostawę towaru - np. strajk, lokaut i dyrektywy regulacyjne - Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w stosunku do uzgodnionych umownie terminów dostawy. W przypadku skorzystania przez klienta z prawa do odstąpienia od umowy, koszty zwrotu towaru ponosi Dostawca.


§ 3 Ceny

Ceny podane dla produktów w momencie składania zamówienia są wiążące. Wszystkie podane ceny zawierają podatek od sprzedaży, ale nie zawierają kosztów wysyłki i obsługi. Dodatkowe koszty podane są oddzielnie.


§ 4 Dostawa

4.1

O ile nie uzgodniono inaczej, towar zostanie dostarczony na adres klienta lub na adres podany przez klienta. O ile w drodze wyjątku nie został wyraźnie uzgodniony wiążący termin dostawy, szacunki dotyczące terminu dostawy są niewiążące.

4.2.

Po otrzymaniu towaru klient jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia go pod kątem uszkodzeń i zgłoszenia ich przewoźnikowi.

4.3.

Jeżeli towar nosi oczywiste ślady uszkodzeń, a Klient dowie się o nich dopiero po otrzymaniu towaru od przewoźnika, Klient musi (a) zgłosić uszkodzenia towaru w ciągu 5 dni od jego otrzymania oraz (b) przedstawić dowód fotograficzny lub wideo, że towar jest uszkodzony. Dowód fotograficzny lub wideo powinien być wysłany na adres neonowa.contact@gmail.com i powinien wyraźnie wskazywać wszystkie miejsca złamania lub uszkodzenia, jak również wszystkie opakowania, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne.

4.4.

Dostawca ponosi koszty przesyłki zwrotnej towaru tylko w przypadku, gdy Klient zgłosi uszkodzenie lub wadę w sposób wskazany w §4.2 i §4.3; jeśli Klient tego nie uczyni, on ponosi koszty przesyłki zwrotnej towaru.


§ 5 Płatność

5.1.

W przypadku jednorazowych zamówień, które nie są częścią subskrypcji, przyjmowane są następujące formy płatności: płatność z góry, faktura, karta kredytowa (Visa, MasterCard), przelew bankowy, PayPal. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia niektórych metod płatności.

5.1.1.

W przypadku płatności z góry, płatność jest wymagalna natychmiast po sfinalizowaniu umowy. W przypadku przelewów bankowych należy skorzystać z konta bankowego podanego na fakturze.

5.1.2.

W przypadku płatności kartą kredytową, konto zostanie obciążone kwotą należną przy składaniu zamówienia.
W przypadku płatności na podstawie faktury, środki muszą zostać wysłane na wskazane konto w ciągu 7 dni.


§ 6 Przekazanie ryzyka

Ryzyko nieprzewidzianego uszkodzenia lub przypadkowego pogorszenia stanu zamówionego towaru, niezależnie od tego, czy dostawa jest ubezpieczona, przechodzi na Klienta z chwilą przekazania mu towaru lub osobie przez niego wyznaczonej do odbioru towaru. W przeciwnym razie ryzyko nieprzewidzianego uszkodzenia lub przypadkowego pogorszenia stanu stanu zamówionego towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru przewoźnikowi lub osobie lub podmiotowi w inny sposób odpowiedzialnemu za wydanie towaru Klientowi.

§ 7 Zachowanie praw własności

W przypadku, gdy klient jest osobą prywatną, Dostawca zachowuje prawo własności do zakupionego towaru do momentu zapłaty rachunku w pełnej wysokości; w przypadku, gdy klient jest przedsiębiorcą, który zamierza wykorzystać przedmiotowy towar do celów handlowych lub innych celów zawodowych, lub gdy klient jest osobą prawną prawa publicznego, Dostawca zachowuje prawo własności do zakupionego towaru do momentu, gdy klient spełni wszystkie pozostałe warunki umowy zawartej między nim a Dostawcą. Prawo do zabezpieczenia towaru może być przeniesione na osobę trzecią.


§ 8 Termin zapadalności

Opłata ceny zakupu jest wymagalna w momencie zawarcia umowy.


§ 9 Gwarancja

Obowiązują ustawowe przepisy dotyczące gwarancji.


§ 10 Zwolnienie z odpowiedzialności

10.1.

Roszczenia odszkodowawcze zgłaszane przez Klienta są wykluczone, chyba że uzgodniono inaczej w poniższych punktach. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności dotyczy również roszczeń odszkodowawczych wysuwanych przez klienta wobec przedstawiciela prawnego oraz innych osób zastępczych i asystentów Dostawcy.

10.2.

Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie dotyczy roszczeń odszkodowawczych, które wynikają z uszczerbku na zdrowiu albo z naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Zobowiązania umowne uważa się za istotne, jeśli ich wypełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu umowy - np. uzyskania przez klienta towaru od Dostawcy pozbawionego wad fizycznych. Zwolnienie z odpowiedzialności nie obejmuje również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez Dostawcę, jego przedstawiciela prawnego lub innych zastępców i asystentów.


§ 11 Przenoszenie roszczeń i praw

Roszczenia lub prawa dochodzone przez klienta wobec Dostawcy nie mogą być przenoszone lub zastawiane na osoby trzecie, chyba że klient wykaże uzasadniony interes w takim przeniesieniu lub zastawieniu roszczeń lub praw.


§ 12 Prawa do Wystaw

Poprzez zakup instalacji, Klient nabywa jedynie jej fizyczną własność. Żadne inne prawa dotyczące użytkowania instalacji nie są przyznawane. Kopiowanie lub odtwarzanie instalacji w jakikolwiek sposób jest zabronione, jak również rozpowszechnianie, dzierżawienie, publiczne udostępnianie lub przekazywanie instalacji w inny sposób do jakiegokolwiek wykorzystania analogowego lub cyfrowego. Klient może jednak sprzedać instalację.
W niektórych przypadkach publiczne wystawienie nabytych dzieł sztuki może wymagać wyraźnej zgody danego artysty.


§ 13 Prawo do wstrzymania płatności

Klient ma prawo do wstrzymania płatności tylko wtedy, gdy jego roszczenie w tym zakresie zostało prawomocnie stwierdzone lub jest niepodważalne. W przypadku zwłoki Klienta w płatności, wszystkie istniejące roszczenia stają się natychmiast wymagalne. Pytania dotyczące zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, jak również prośby o poprawienie, zablokowanie lub usunięcie danych lub o wycofanie wcześniejszych zezwoleń należy kierować na adres contact.neonowa@gmail.com.


§ 14 Odstąpienie od umowy sprzedaży

14.1.

Zakupy online z Neonową są wolne od ryzyka. Bez konieczności podawania przyczyny, Klient może zrezygnować z zamówienia w ciągu dwóch tygodni w formie pisemnej (np. listownie lub pocztą elektroniczną) lub po prostu poprzez odesłanie towaru; w tym ostatnim przypadku termin dwóch tygodni odnosi się do daty wysyłki towaru, a nie do daty jego przybycia. Niniejsza polityka anulowania rezerwacji jest ograniczona kwartalnie do dwóch produktów na Klienta. Rezygnacja musi być skierowana do Studio Reklamy Global Sp. z o.o, Warszawa, ul.Gwizdzista 7D/15, 01-651. W przypadku chęci anulowania zamówienia prosimy, aby Klient najpierw zadzwonił do nas.

14.2.

Z polityki anulowania rezerwacji wyłączone są produkty wykonane na zamówienie i projekty specjalne (np. zaprojektowane przy użyciu online systemu projektowania produktów), jak również produkty o specjalnej edycji, które nie nadają się do wysyłki zwrotnej, ponieważ są delikatne.

14.3.

W przypadku odstąpienia od umowy, usługi świadczone przez obie strony podlegają rekompensacie. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie zwrócić otrzymanego towaru w całości lub w części, lub gdy towar zostanie zwrócony w pogorszonym stanie, jest on odpowiedzialny za zrekompensowanie utraconej w ten sposób wartości; w przypadku zużycia Klient jest jednak zobowiązany do zrekompensowania utraconej wartości tylko wtedy, gdy oznaki zużycia wskazują na użytkowanie towaru wykraczające poza zwykłe sprawdzenie jego podstawowych funkcji, jak np. w sklepie.
Poprzez staranne obchodzenie się z towarem i unikanie użytkowania lub obchodzenia się z nim w sposób, który powodowałby widoczne oznaki użytkowania i pogorszenia jego stanu, Klient może uniknąć konieczności całkowitego zwrotu Dostawcy utraconej wartości. W przypadku rur szklanych ślady użytkowania, które stanowią utratę wartości, obejmują rysy, plamy i pęknięcia - w rzeczywistości mogą one łącznie oznaczać całkowitą utratę wartości towaru. W celu zapewnienia ochrony podczas transportu zwrotnego, towar musi być przepakowany w oryginalnym opakowaniu, tzn. z użyciem wszystkich oryginalnych materiałów ochronnych. Jeśli Klient jest w Polsce osobą prywatną, ryzyko związane z wysyłką zwrotną ponosi Dostawca, w przeciwnym razie ryzyko ponosi Klient. W przypadku błędnej dostawy lub gdy zamówienie złożone przez osobę prywatną na terenie Polski przekracza wartość 170 zł, Studio Reklamy Global Sp. z o.o ponosi zwykłe koszty przesyłki zwrotnej; w przeciwnym razie koszty ponosi Klient.

14.4.

Towar należy zwrócić na poniższy adres:
Studio Reklamy Global Sp. z o.o | Gwiaździsta 7d/15 | 01-651 Warszawa | Polska.


§ 15 Jurysdykcja sądowa

15.1.

Stosunki umowne pomiędzy Dostawcą a klientem są rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem polskim. Z polskiej jurysdykcji wyłączona jest obowiązkowa ochrona konsumenta w kraju, w którym Klient ma miejsce zamieszkania. Wyklucza się stosowanie prawa ONZ w odniesieniu do stosunków handlowych. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze stosunków umownych pomiędzy klientem a Dostawcą jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy, o ile klient jest osobą prowadzająca działalność gospodarczą, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego.


§ 16 Ochrona danych osobowych

Dane są chronione zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.


§ 17 Dostęp do umowy

Dostawca musi zapisać tekst Umowy i wysłać Klientowi informację o zamówieniu pocztą elektroniczną. Klient może w każdej chwili zapoznać się z treścią Regulaminu online.


§ 18 Klauzula rozdzielności

Obowiązywanie powyższych punktów Regulaminu zostaje się niezmienne, nawet jeśli jeden z nich zostanie unieważniony.


§ 19 Język Warunków
Oryginalna polska wersja powyższego Regulaminu jest prawnie wiążąca.

Sierpień 2022 r.
(Tłumaczenie angielskie: Sierpień 2022)

Studio Reklamy Global sp. z o.o.
Warszawa, Polska, 01-651, Gwiaździsta 7d/15
Telefon: +48 536073129
Email: neonowa.contact@gmail.com
Numer identyfikacyjny VAT: PL5252893276
REGON: 521068569
Strona korzysta z plików cookies, by zapewnić Ci jak najwyższą jakość.
OK